Chishin Blog 千里之堤毁于蚁穴 —— 小歆
Android 开发环境安装手册
发表于 2013-12-22 | | 移动安卓
《Android中文教程》中文版3 R+ X% S- A" D) \; B
9 j- q5 i# ^/ ]3 q
[简介]:《Android入门手册》中文版,比较不错的入门读物,介绍了怎样搭建环境之类的基础知识。) K9 h! B' V# u
+ [' C5 V6 g0 D8 ~1 G' K
[下载]:
http://disk.xxgzs.org/?/file/view-UMY7OVS.html% _'

发表评论:

TOP